عکس: مهدی قویدل سردصحرا

    قاسم قویدل

بو گجه قاسم قویدل

قاسم قویدل

قاسم قویدل سردصحرا

غزل مرغ دل

مرغ سحر غزل

شعله مکن

امان از این دل

مجلس خلوت